RODO

RODO – Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku ze świadczeniem przez firmę HDOmedical sp. z o.o. usług w zakresie usług opiekuńczych, opieki medycznej, żywienia, badań klinicznych.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby świadczenia przez HDOmedical sp. z o.o. usług w zakresie opiekuńczym, opieki medycznej, żywieniowej oraz badań klinicznych jest HDOmedical sp. z o.o., adres: ul. VII Poprzeczna 13, 04-615 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370546 ; REGON 142614953 NIP 5213585530 (dalej jako „HDOmedical”).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez HDOmedical możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Anną Wojtkowską – dostępnym pod adresem e-mail: anna.wojtkowska@hdomedical.pl

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Na potrzeby zarejestrowania Twojej osoby jako pacjenta, podopiecznego, opiekuna w HDOmedical potrzebujemy następującego zestawu Twoich danych: imię i nazwisko, nr PESEL, data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania, nr dokumentu tożsamości.

Na potrzeby wystawienia przez HDOmedical faktury będziemy potrzebować następujące dane: nazwa, adres i NIP . Dodatkowo w razie przekazania przez Ciebie zgody będziemy przetwarzać także następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, adres.

Podczas korzystania z usług opiekuńczych oraz opieki medycznej w HDOmedical tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje odnoszące się do Twojego stanu zdrowia, w szczególności informacje o odbytych zabiegach, odbytych chorobach, przyjmowanych lekach i innych dolegliwościach .

Informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia zbieramy i gromadzimy, gdy jest to konieczne do postawienia diagnozy i świadczenia usług w zakresie opieki medycznej oraz opiekuńczej.

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Twoich danych jest zapewnienie przez HDOmedical wykonania usług w zakresie opieki medycznej oraz opiekuńczej, żywieniowej.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna (Nazwy aktów prawnych zostały zamieszczone na końcu formularza).
Zarejestrowanie Twoich danych osobowych, w tym danych medycznych, w celu objęcia opieką medyczną, opiekuńczą oraz żywieniową.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w odniesieniu do pacjentów (podopiecznych) korzystających z usług HDOmedical – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), art. 25 pkt 1) Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia

HDOmedical jest podmiotem leczniczym w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej i w związku z powyższym prowadzi i przechowuje Twoją dokumentację medyczną jako pacjenta lub podopiecznego).

Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, art. 24 ust 1 Ustawy o prawach pacjenta

HDOmedical przestrzega Twoich praw jako pacjenta (podopiecznego), np. odbieramy i przechowujemy Twoje oświadczenia, w których wyrażasz zgodę na dostęp innych osób do Twojej dokumentacji medyczne oraz informacji o stanie Twojego zdrowia.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w odniesieniu do pacjentów korzystających z usług HDOmedical na zasadach komercyjnych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Na podstawie podanych nam danych kontaktujemy się z Tobą w sprawach związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych, żywieniowych czy medycznych przez HDOmedical.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w odniesieniu do pacjentów korzystających z usług HDOMedical na zasadach komercyjnych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu zapewnienia sprawnej obsługi pacjenta w związku ze świadczeniem przez HDOmedical usług opieki medycznej, opiekuńczej, żywieniowej i zabiegowej.

Możemy zwrócić się do Ciebie z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej, jakości wykonywanych przez HDOMedical usług w zakresie opieki medycznej, opiekuńczej i zabiegowej. Wypełnienie ankiety ma charakter dobrowolny i anonimowy

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w odniesieniu do pacjentów korzystających z usług HDOMedical na zasadach komercyjnych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu zapewnienia sprawnej obsługi pacjenta w związku ze świadczeniem przez HDOMedical usług opieki medycznej, opiekuńczej, żywieniowej i zabiegowej.

HDOMedical jest administratorem danych pacjentów (podopiecznych) i w związku z powyższym jest uprawnione do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez firmę działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu wykonania prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, którym może być dochodzenie roszczeń.

HDOMedical przetwarza Twoje dane osobowe w celu wykonania obowiązków podatkowych w związku realizacją na Twoją rzecz usług opieki medycznej, opiekuńczej, zabiegowej, np. Twoje dane mogą być przetwarzane na potrzeby wystawienia przez HDOMedical na Twoją rzecz faktur z tytułu świadczonych usług.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w odniesieniu do pacjentów korzystających z usług HDOMedical na zasadach komercyjnych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu zapewnienia sprawnej obsługi pacjenta w związku ze świadczeniem przez HDOMedical usług opieki medycznej, opiekuńczej, żywieniowej i zabiegowej, art. 106a Ustawy o VAT, art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców

W celu realizacji przez HDOMedical usług w zakresie opieki medycznej, opiekuńczej, żywieniowej i zabiegowej, jak również w celu realizacji Twoich praw pacjenta Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  • Innym podmiotom leczniczym, podmiotom współpracującym z HDOMedical w celu zapewnienia ciągłości opieki medycznej, opiekuńczej, żywieniowej i zabiegowej;
  • Lekarzom, fizjoterapeutom, psychologom, opiekunkom i innemu personelowi HDOMedical, z którym HDOMedical współpracuje, na potrzeby wykonywania na rzecz pacjentów (podopiecznych) usług w zakresie opieki medycznej, opiekuńczej, żywieniowej, zabiegowej;
  • Dostawcom usług dla HDOMedical w zakresie rozwiązań technicznych, w tym teleinformatycznych, organizacyjnych (np. firmom świadczącym na rzecz HDOMedical usługi pocztowe), które są niezbędne dla realizacji przez HDOMedical usług w zakresie opieki medycznej, opiekuńczej, żywieniowej, zabiegowej;
  • Podmiotom świadczącym na rzecz HDOMedical usługi prawne, finansowe, doradcze oraz usługi wspierające HDOMedical w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w dochodzeniu roszczeń;
  • Osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta(podopiecznego).

Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane

HDOMedical ma obowiązek przechowywania Twojej dokumentacji medycznej, zlecenia z OPS przez okres co najmniej 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wynikającym z Ustawy o prawach pacjenta. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń HDOMedical będzie przetwarzało przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu usług realizowanych przez firmę a wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

Dane osobowe przetwarzane przez HDOMedical na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych firma ma obowiązek przechowywać przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Informacja o przysługujących Tobie prawach

Przysługuje Tobie prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Tobie również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacje, czy podanie Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Jesteś zobowiązany do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych, w tym danych medycznych, jest dobrowolne. HDOMedical zastrzega jednak, że niepodanie przez Ciebie danych osobowych koniecznych do realizacji przez HDOMedical na Twoją rzecz usług w zakresie opieki medycznej, opiekuńczej, żywieniowej, zabiegowej może skutkować odmową wykonania usług.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

HDOMedical nie będzie przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności w formie profilowania.

Źródło pochodzenia Twoich danych osobowych dotyczy pacjentów (podopiecznych), których usługi opiekuńcze realizowane w HDOMedical opłaca MOPS

  • Skierowanie(zlecenie) przesłane przez oddział MOPS do HDOMedical
  • Dowód tożsamości

Definicje i skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6/9 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.