Grupa HDO pionierem nowego modelu badań klicznych w Polsce

W 2013 roku HDOopieka specjalizująca się w usługach opieki krótko i długoterminowej w domach Pacjentów, na bazie doświadczeń realizowanych usług rozpoczęła współpracę z międzynarodową firmą Medical Research Network Ltd. w zakresie badań klinicznych w oparciu o wizyty domowe. Dotychczas badania dotyczyły obszarów terapeutycznych: onkologii, transplantologii, kardiologii, pulmunologii, pediatrii, geriatrii, chorób zakaźnych, chorób genetycznych i rzadkich. Prowadzenie badań w środowisku domowym to nowoczesny model badawczy, który podnosi o 38% wskaźnik retencji pacjentów, znacznie obniżając odsetek chorych opuszczających badanie. Założeniem tego modelu w oparciu o wizyty domowe może być: pobranie i wstępne opracowanie materiału do badań (np. krew, mocz itd), podanie badanego produktu dożylnie (i.v.), domięśniowo (i.m.), doustnie (p.o.), śródskórnie (s.c.), oraz dokonanie wszelkich pomiarów medycznych i antropometrycznych przed, w trakcie oraz bezpośrednio po podaniu badanej substancji.

Nowoczesny typ badań klinicznych pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem wystąpienia zdarzeń niepożądanych poprzez bezpośrednie monitorowanie negatywnych objawów wsród uczestników badania, a co za tym idzie, możliwość natychmiastowej interwencji i redukcję liczby zdarzeń. Wdrożony i realizowany przez HDO rodzaj badań zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort oraz daje szansę na poprawę zdrowia Pacjentów (terapie eksperymentalne, nowe leki) z drugiej zaś strony, dla przemysłu farmaceutycznego generuje wysoki efekt badań.

Ten pionierski model badań w środowisku domowym prowadzony przez HDO cieszy się dużym zainteresowaniem wśród ośrodków badawczych.